Instructions
If you intend to use this component with Finsweet's Table of Contents attributes follow these steps:
 1. Remove the current class from the content27_link item as Webflows native current state will automatically be applied.
 2. To add interactions which automatically expand and collapse sections in the table of contents select the content27_h-trigger element, add an element trigger and select Mouse click (tap)
 3. For the 1st click select the custom animation Content 28 table of contents [Expand] and for the 2nd click select the custom animation Content 28 table of contents [Collapse].
 4. In the Trigger Settings, deselect all checkboxes other than Desktop and above. This disables the interaction on tablet and below to prevent bugs when scrolling.

Inhoudstafel

Asbestattest in Vlaanderen: een overzichtelijke gids voor 2024

Is een asbestattest verplicht? Hoeveel kost een asbestattest? Hoe verloopt een asbestinventarisatie? Wie kan een asbestattest opmaken?

In dit artikel vindt u al de antwoorden op uw vragen rond het asbestattest en asbestinventarisatie in Vlaanderen voor 2024.

1. Wat is asbest?

Asbest is een stof die vroeger veelvuldig werd gebruikt in de bouwsector vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen. Hoewel het materiaal zijn voordelen had, is het nu bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Daarom is het essentieel om een grondige asbestinventarisatie uit te voeren in gebouwen om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren en de nodige maatregelen te nemen om de blootstelling te minimaliseren.

2. Wat is een asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie is een proces waarbij een deskundige de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw identificeert, evalueert en documenteert.

Het is een essentiële eerste stap bij het beheren van de risico's die gepaard gaan met asbest. Tijdens de inventarisatie worden verschillende ruimtes en elementen van het gebouw onderzocht, zoals dakbedekking, isolatiemateriaal, vloeren en leidingen.

Een gekwalificeerde asbestspecialist zal monsters nemen en deze analyseren in een geaccrediteerd laboratorium om de aanwezigheid van asbestvezels te bevestigen.

3. Waarom is asbestinventarisatie belangrijk?

Het belang van asbestinventarisatie kan niet genoeg worden benadrukt. Ten eerste is het noodzakelijk om te weten of er asbest aanwezig is in een gebouw, omdat blootstelling aan asbestvezels ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom. Door een inventarisatie uit te voeren, kunnen de eigenaren van gebouwen, werknemers en bewoners op de hoogte worden gebracht van de mogelijke risico's en kunnen passende maatregelen worden genomen om de blootstelling te minimaliseren.

Ten tweede is asbestinventarisatie ook belangrijk in het kader van wet- en regelgeving. In Vlaanderen is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te voeren bij verkoop, verhuur of renovatie van een gebouw dat voor 2001 werd opgericht. Het asbestattest, dat wordt afgegeven na een geslaagde inventarisatie, is een juridisch document dat aantoont dat het gebouw al dan niet asbestvrij is.

"Het asbestattest is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het biedt ook gemoedsrust en zekerheid aan zowel kopers, huurders als eigenaren van gebouwen."

4. Wat zijn de stappen voor het aanvragen van een asbestattest?

 1. Contact opnemen met een erkende asbestdeskundige: Zoek een deskundige die gecertificeerd is om asbestonderzoeken uit te voeren. EcoVerify kan je hierbij helpen.
 2. Inspectie van het eigendom: De deskundige bezoekt uw eigendom om de aanwezigheid van asbest te controleren en te inventariseren.
 3. Rapport en Asbestattest: Na de inspectie stelt de deskundige een rapport op en verstrekt het asbestattest, waarin de bevindingen zijn gedocumenteerd.

5. Het belang van het asbestattest

Het asbestattest is een officieel document dat wordt afgegeven na een succesvolle asbestinventarisatie. Het attest vermeldt of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het gebouw en geeft aan welke maatregelen er moeten worden genomen.

Als het gebouw asbestvrij is, wordt dit ook expliciet vermeld op het attest. Het asbestattest is juridisch verplicht bij bepaalde transacties en renovatiewerkzaamheden.

Bij de verkoop van een gebouw moet de verkoper een geldig asbestattest kunnen voorleggen aan de koper. Voor verhuur geldt een gelijkaardige verplichting. Daarnaast is het asbestattest ook vereist bij bepaalde renovatiewerken waarbij er een verhoogd risico op blootstelling aan asbestvezels bestaat.

Het asbestattest is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het biedt ook gemoedsrust en zekerheid aan zowel kopers, huurders als eigenaren van gebouwen. Het geeft hen een duidelijk beeld van de aanwezigheid van asbest en de mogelijke risico's die daarmee samenhangen. Op basis van het attest kunnen de nodige maatregelen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

6. Verplichtingen en wetgeving rond asbest in Vlaanderen in 2024

Asbestattest verplicht bij verkoop van gebouwen:

 1. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw dat gebouwd is voor 2001.
 2. Het asbestattest moet worden opgemaakt door een erkende asbestdeskundige.
 3. Het attest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw, de risico's en de mogelijke saneringsmaatregelen.

Asbestinventarisatie voor bedrijven:

 1. Bedrijven die asbest bevatten in hun gebouwen of installaties, zijn verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.
 2. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een erkende asbestdeskundige.
 3. De inventarisatie moet om de 5 jaar worden herhaald.

Sanering van asbest:

 1. Asbest mag enkel worden verwijderd door een erkende asbestverwijderaar.
 2. De sanering van asbest moet gebeuren volgens de strenge regels van de Vlaamse wetgeving.

Overige wetgeving:

 1. Er is een verbod op het gebruik, de productie en de verkoop van asbesthoudende producten.
 2. Er zijn strenge regels voor de opslag en het transport van asbesthoudend afval.

Boetes:

 1. Wie zich niet aan de wetgeving rond asbest houdt, riskeert hoge boetes.

7. Conclusie

Asbestinventarisatie en het verkrijgen van een asbestattest zijn essentiële stappen bij het beheren van de risico's die gepaard gaan met asbest. Het is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners en gebruikers van gebouwen, maar ook voor het naleven van de wet- en regelgeving in Vlaanderen.

Als je een gebouw bezit, verkoopt, verhuurt of renoveert, is het raadzaam om een professioneel energie consultancy bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in asbestinventarisatie. Zij beschikken over de expertise en ervaring om een grondige inventarisatie uit te voeren en een geldig asbestattest te verstrekken.

Zorg ervoor dat je als eigenaar, koper, huurder of aannemer de nodige stappen onderneemt om de aanwezigheid van asbest te achterhalen en de juiste maatregelen te treffen. Op die manier kun je de gezondheid van iedereen beschermen en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Neem geen risico's als het gaat om asbest. Laat een professionele asbestinventarisatie uitvoeren en verkrijg een geldig asbestattest. Zo kun je met een gerust hart genieten van een veilige en gezonde leef- en werkomgeving.